Ο ΠΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ

Ο ΠΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ

6 Νοε 2008

Ε.Ε.: Μέτρα για την προστασία των πειραματόζωων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σήμερα πρόταση που αποβλέπει στην ενίσχυση της προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται ακόμη σε επιστημονικές δραστηριότητες σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων, στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για ολόκληρο τον σχετικό κλάδο της ΕΕ και στην αναβάθμιση της ποιότητας της έρευνας που διεξάγεται στην ΕΕ. Οι νέες διατάξεις θα συμβάλουν επίσης στην κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση του αριθμού των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας δήλωσε: «Η εγκατάλειψη του πειραματισμού σε ζώα είναι ζωτικής σημασίας θέμα. Η επιστημονική έρευνα πρέπει να επικεντρωθεί στην εξεύρεση εναλλακτικών μεθόδων διεξαγωγής πειραμάτων σε ζώα, ακόμη όμως και ελλείψει εναλλακτικών μεθόδων, πρέπει τουλάχιστον να βελτιωθεί η κατάσταση των ζώων που θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται σε πειράματα..»

Μια απολύτως αναγκαία αναθεώρηση

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η ενίσχυση της κείμενης νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς, ιδίως με την επιβολή της διενέργειας δεοντολογικής αξιολόγησης προτού εγκριθούν έργα στα οποία χρησιμοποιούνται ζώα και με τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων για τη στέγαση και τη φροντίδα των ζώων.

Η προτεινόμενη οδηγία περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής της ζώα που χρησιμοποιούνται στη βασική έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση. Καλύπτει όλα τα ζώντα σπονδυλωτά πλην του ανθρώπου, καθώς και ορισμένα άλλα ζωϊκά είδη τα οποία είναι ικανά να έχουν την αίσθηση του πόνου. Η χρήση πρωτευόντων υπόκειται σε περιορισμούς και η πρόταση προβλέπει την απαγόρευση της χρήσης μεγάλων πιθήκων – χιμπατζήδων, μπονόμπος, γοριλλών και ουραγκουτάγκων – σε επιστημονικές δραστηριότητες. Μόνον όταν διακυβεύεται η ίδια η επιβίωση του είδους, ή σε περίπτωση απροσδόκητης επιδημίας ή δυνητικά θανατηφόρου ασθένειας ή νόσου που επιφέρει χρόνια αναπηρία στον άνθρωπο, δύναται κράτος μέλος να αποσπάσει, κατ’ εξαίρεση, άδεια για τη χρήση τους.

Βελτίωση των όρων διαβίωσης εκατομμυρίων πειραματοζώων

Δεν είναι προς το παρόν δυνατό να απαγορευθεί τελείως η χρήση ζώων στην βιοϊατρική έρευνα ή σε δοκιμές για την αξιολόγηση της ασφάλειας ουσιών. Επομένως, σκοπός της προτεινόμενης αναθεώρησης είναι να εξασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιούνται πειραματόζωα μόνο ως ύστατη επιλογή. Η χρήση τους πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένη, τα δε αναμενόμενα οφέλη να αντισταθμίζουν με το παραπάνω τη βλάβη που προκαλείται στα ζώα. Η πρόταση επιδιώκει να εξασφαλίσει επίσης για τα ζώα κατάλληλη φροντίδα και μεταχείριση, π.χ. κλουβιά κατάλληλου μεγέθους και περιβάλλον προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε ζωικού είδους. Προβλέπεται εξάλλου συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων αυτών.

Επίσης, σύμφωνα με την προτεινόμενη αναθεώρηση, τα έργα στα οποία χρησιμοποιούνται πειραματόζωα πρέπει να εγκρίνονται από αρμόδια αρχή πριν από την έναρξή τους. Οι οργανισμοί που προτίθενται να εκθρέψουν, προμηθεύσουν ή χρησιμοποιήσουν ζώα θα οφείλουν να επιδιώξουν την απόσπαση άδειας για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, καθώς και για το προσωπικό που ασχολείται με τα ζώα.

Αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων


Η πρόταση της Επιτροπής διαπνέεται από την αρχή των «τριών R» (replacing, reducing, and refining) – αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση των δοκιμών σε ζώα. Η Επιτροπή θεωρεί απολύτως αναγκαία την εξεύρεση εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών σε ζώα. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει, τουλάχιστον, να μειωθεί ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων ζώων ή να βελτιωθούν οι μέθοδοι δοκιμών ώστε να προκαλούν λιγότερες βλάβες στα ζώα.

Περίπου 12 εκατομμύρια ζώα χρησιμοποιούνται σε πειράματα κάθε χρόνο σε ολόκληρη την Ένωση.

http://www.naftemporiki.gr/news/static/08/11/05/1586907.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: